mocowanie.pl REKLAMA:
 O Nas Nowości Kalkulator Teoria Konsultacje wydawnictwa Nasze inicjatywy Pobierz gratis kontakt
 NOWOŚCI
Zmiany w mocowaniu
2017-12-07
Przekazujemy uwagi naszych ekspertów odnośnie projektu dotyczacego mocowania ładunków.

Uwagi do projektu rozporządzenia w zakresie mocowania ładunków

W związku z ogłoszonym na stronach RCL projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Wykaz prac legislacyjnych: Ministra Infrastruktury i Budownictwa Numer z wykazu: 180 (aktywny link - prosimy kliknąć numer) prosimy o uwzględnienie poniższych uwag.

W projekcie rozporządzenia znalazły się zapisy usunięte z projektowanego rozporządzenia odnośnie przewozu ładunków.  Jak wynika ze informacji dostępnych przez stronę RCL powodem usunięcia zapisów, które teraz zostały wprowadzone do projektu były negatywne opinie środowiska transportowego i ekspertów. W tym kontekście niezrozumiałym dla nas jest ponowne forsowanie propozycji, które już raz zostały odrzucone. Treść uzasadnienia aktu nie pozwala na zrozumienie intencji prawodawcy co budzi nasz niepokój.

Wnosimy o nie wprowadzanie zmian odnośnie mocowania ładunków w rozporządzeniu odnośnie wymagań technicznych i niezbędnego wyposażenia pojazdu istotnego ze względu na dopuszczenie pojazdu do ruchu.

 

Uzasadnienie

1. Zwracamy uwagę, że elementy służące do mocowania nie są elementami pojazdu oraz nie przesadzają o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Naszym zdaniem rozporządzenie doprecyzowujące warunki techniczne i wyposażenie niezbędne do dopuszczenia pojazdów do ruchu nie powinno regulować wyposażenia, które jest używane tylko w konkretnych sytuacjach. 

2. W rozporządzeniu stosuje się niezrozumiały podział środków mocujących na osprzęt wymieniony w pkt 12 tj pasy, liny i łańcuchy oraz „dodatkowe środki zabezpieczające ładunek”. Mamy zatem podział na osprzęt i środki. Nie wiadomo jak zatem należy zaklasyfikować np. inne elementy takie jak taśmy jednorazowe, siatki, elementy obejmujące, pałatki itp. W dalszej części rozporządzenia czyni się uwagi do plandek, które też mogą być traktowane jako „dodatkowy środek zabezpieczający ładunek”.  Zgodnie z uwagą 1 rozporządzenie nie powinno regulować kwestii mocowania.

3. Pojawia się zwrot „poziom wiedzy inżynierskiej”. Pojecie to jest kalką z niemieckich rozwiązań, co bez wskazania definicyjnego może budzić problem w stosowaniu prawa. Uważamy, że rozporządzenie w zakresie wymagań technicznych pojazdów nie może wprowadzać definicji lecz jedynie precyzować wymagania na podstawie delegacji ustawowej.  W tym kontekście użycie pojęcia niejasnego nie powinno mieć miejsca i nie jest zgodne z zasadami dobrej praktyki legislacyjnej.

4. W przypadku dodatkowych środków mocujących innych niż wymienione powyżej stosuje się odwołanie do prywatnej normy EUMO S40509. Jesteśmy przeciwni wskazywaniu w polskim prawie aktów, które nie są publikowane w oficjalnych dziennikach ustaw oraz na których tworzenie Polska nie ma wpływu. Wnosimy o nie stosowanie takiego odwołania. Nie widzimy przeciwwskazań do zacytowania zawartości takich dokumentów ale w sposób nie wymagający zakupu od podmiotu zagranicznego ich treści.

5. Sugeruje się dodanie przepisu w pkt 14: „Samochód ciężarowy lub przyczepa o rodzaju nadwozia kurtynowym powinny być wyposażone w plandekę wykonaną w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy oraz metodyka badań są opisane w normie PN-EN 12641-2; nie dotyczy przypadku, w którym plandeka nie jest elementem mocowania ładunku”. Zwracamy uwagę, że norma PN-EN 12642 obejmuje konstrukcję pudeł pojazdów a nie samych tylko plandek.  Wymaganie będzie dotyczyło nowych pojazdów (zarejestrowanych w 2018 roku) co spowoduje, że w ruchu drogowym uczestniczyć będą pojazdy niezgodne z wymaganiami (zarejestrowane uprzednio) oraz nowe (spełniające wymagania). Jeżeli celem prawodawcy jest zatem wprowadzenie zasad „dobrej praktyki” i „właściwym poziomem wiedzy inżynierskiej”, to programowanie sytuacji, w której część pojazdów nie będzie odpowiadała przepisom stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego. Przy postulowanym zapisie wymaganie to dotyczy także pojazdów używanych, które często nie zostały wyprodukowane zgodnie z zacytowaną norma. Aktualne są uwagi odnośnie wprowadzenia pojęcia wiedzy inżynierskiej.

6. Sugeruje się dodanie pkt 15. Zwracamy uwagę, że kontenery ISO podlegają pod wymagania norm. Rozporządzenie dubluje zatem wymagania wynikające z innych aktów.

7. Odnośnie § 8 ust. 4 pkt 9: Rozporządzenie wskazuje załącznik, którego nie ma w projekcie.

8. Odnośnie § 9 ust. 6-9  Aktualne są uwagi odnośnie wprowadzenia pojęcia wiedzy inżynierskiej. W przepisie postuluje się odwołanie do normy prywatnej EUMOS40511. Jesteśmy przeciwni wskazywaniu w polskim prawie aktów, które nie są publikowane              w oficjalnych dziennikach ustaw oraz na których tworzenie Polska nie ma wpływu. Wnosimy o nie stosowanie takiego odwołania. Nie widzimy przeciwwskazań do zacytowania zawartości takich dokumentów ale w sposób nie wymagający zakupu od podmiotu zagranicznego ich treści.

Powyższe zastrzeżenia skłaniają nas do rekomendowania odrzucenia projektu w całości i zasugerowania ponownych prac nad kompleksowymi zmianami prawa odnośnie obowiązków w zakresie mocowania ładunków. 
[ czytaj całość ... ]
Na osi
2017-11-29

W dniu 18 listopada 2017 r. w 744 odcinku programu „Na Osi” ukazała się kolejna cześć mini cyklu poświęconego mocowaniu ładunków przygotowana we współpracy ze mną.

Od odcinka 738 z dnia 7 października 2017 r dotychczas w ramach programu na osi ukazały się następujące materiały:
odcinek 738 część pierwsza ładunki płaskie
odcinek 739 część druga ładunki walcowate
odcinek 740 część czwarta „big bagi” (IBC) i kosze ładunkowe 
odcinek 742 część piąta przygotowanie pojazdu, tarcie 
odcinek 743 część szósta błędne poglądy podczas mocowania
odcinek 744 część siódma akcesoria do mocowania

Emisja najnowszego odcinka z opłakanymi skutkami niemocowania nastąpi w w sobotę (25. listopada) na Motowizji - o godz. 19:20. Pierwsza powtórka tego samego dnia o 23.20 również na Motowizji, a kolejna w niedzielę (26. listopada) o godzinie 9:20. Premiera na TELE 5 we wtorek (28 listopada) o godz. 22:25.

[ czytaj całość ... ]
Mocowanie ładunków będzie uregulowane!
2017-04-19
Trwają obecnie prace (konsultacje) nad rządowym projektem 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku!
Rozporządzenie ma uregulować mocowanie ładunków w przewozie drogowym.
Rozporządzenie jest w trakcie uzgodnień ale są znane już jego założenia.
Jego wprowadzenie będzie z jednej strony wrowadzało porządek ale przy okazji spowoduje wiele problemów dla przewoźników i nadawców. 
Rozporządzenie będzie dotyczyło przewożących towary w sztukach przesyłki oraz w cysternach a także ładunków luzem i przewożonych w formie zawieszonej (ubrania, żywność).

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone temu, jak sobie poradzić z nowymi regulacjami.

W programie:
1. wymagania prawne Unii Europejskiej a polskie przepisy
2. prezentacja wymagań planowanego rozporządzenia 
3. prezentacja wymagań norm zacytowanych w rozporządzeniu
4. prezentacja niezbędnych zmian:
- dla przewoźnika (pojazdy, środki mocujące, sposób ułożenia)
- dla nadawcy (formowanie ładunków)
- dla spedytora (obowiązki informacyjne)
5. dostępne sposoby i metody mocowania (prezentacja praktyczna na modelach w skali 1:6)
6. wymagania dla pojazdu
7. wymagania dla pojazdów o DMC , 3.5 tony
8. wymagania dla środków mocujących
9. wymagania dla proszczególnych grup ładunków
10. zmiany w zakresie kontroli - czyli co będziemy sprawdzać i ile to będzie kosztować
11. co oznacza wprowadzenie rozporządzenia dla Waszej organizacji?
12. pytania i konsultacje

Spotkanie trwa minimum 6 godzin!

Szkolenia (prosimy upewnić się odnośnie szczegółów)
Maj 
15, 19, 22, 23, 30, 31
miejsce szkoleń: Mikołow, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk
Czerwiec
5, 7, 12, 14, 15 Mikołow, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk

Cena: 595 zł netto/osobę
Możliwe wykonanie szkoleń w wersji dedykowanej dla konkretnej firmy
Zgłoszenia: Ogierman Ewa  tel: 600 952 692  mail: tsl@szkolenie.edu.pl
[ czytaj całość ... ]
Naciski na osie w trybunale
2017-03-14
Informujemy (z przykrością) że Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę odnośnie nacisków na osie. Sprawa otrzymała numer C-121/17 KOM przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.
[ czytaj całość ... ]
Jedenasty Złoty Pas przyznany
2017-01-15

Jedenasta edycja konkursy ZŁOTY PAS była poświęcona sprawdzeniu parametru decydującego w największym stopniu o bezpieczeństwie stosowania pasa. W roku 2016 była to wartość napięcia wstępnego pasa określona jako STF.

Liczne rozmowy z kierowcami (oraz zastraszająca mimo wszystko liczba wypadków) związanych z niewłaściwym mocowaniem pozwalają na postawienie tezy, że uczestnicy operacji transportowych nie bardzo wiedzą jak poprawnie stosować środki mocujące. Obserwujemy stałe zwiększanie poziomu wiedzy, przy czym (niestety) informacje które mają do dyspozycji kierowcy nie są wystarczające i im samym brakuje znajomości podstawowych praw. Jedenasta edycja  Złotego Pasa ma na celu zwiększenie świadomości wsród stosujących pasy oraz sprawdzenie na co może liczyć kupujący pas.

Więcej informacji pod adresem: http://bezpieczenstwowlogistyce.pl/badanie-pasow/

[ czytaj całość ... ]
Naciski na osie w Polsce przed ETS
2016-11-23

Doczekaliśmy się. W listopadzie 2016 roku Komisja Europejska skierowała przeciw Polsce wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Unia oskarża Polskę o niedostosowanie sieci drogowej do wymaganych dopuszczalnych nacisków na oś. 

Mimo wielu uwag przewoźników obowiązują ograniczenia uniemożliwiające poruszanie się pojazdami o nacisku 11,5 tony na oś. Pod koniec poprzedniej kadencji sejmu Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał wytyczne wstrzymujące nakładanie kar, gdy pojazd przekroczy normę dla danej drogi ale nie przekroczy maksymalnych wartości, przy czym nowa władza wprowadzając swoje osoby do organów administracji wycofała się z tych ustaleń.  Postępowanie obejmuje także stworzenie systemu "para-podatku" w postaci zezwoleń na przewóz pojazdów ponadnormatywnych. Nie można bowiem otrzymać zezwoleń na wszystkie drogi lecz jedynie na wybrane ich odcinki. Oznacza to, że polski przedsiębiorca może co najwyżej ograniczyć masę przewożonego ładunku, mimo, że jego konkurencja zagraniczna nie musi. Dodatkowo jednym z wątków jest okoliczność złego wydatkowania funduszy unijnych na dostosowanie infrastruktury. Może to oznaczać kary administracyjne oraz żądanie zwrotu żle wydatkowych środków. 

[ czytaj całość ... ]
Waga kontenerów w transporcie
2016-06-21
Informujemy, że w wyniku zmian wprowadzonych Rezolucją MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014 r. do Prawidła 2 Rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencji SOLAS), w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.) w zakresie ustalenia masy ładunków skonteneryzowanych czeka nas rewolucja.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem. 
[ czytaj całość ... ]
Nowe rozstrzygnięcie w zakresie nacisków na osie
2015-11-27

Informujemy, ze w wyniku złożonych przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS wniosków  Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał w dniu 30 października 2015 polecenie służbowe o sygnaturze GGI.012.39.2015.003. Zgodnie z nią polecono odstępować od nakładanie kar za przekroczenie nacisków na osie, w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłani:

  1. pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej
  2. stwierdzony nacisk na osie nie przekracza 11.5 tony ale przekracza nacisk dopuszczony dla danej drogi,
  3. trasa przejazdu po drodze o niższych parametrach związana jest z załadunkiem / rozładunkiem towaru podlegającemu przewozowi międzynarodowemu
  4. nie istnieje alternatywna droga o nacisku na oś 11.5 
  5. trasa prowadzona jest w sposób minimalizujący wykorzystanie dróg innych niż z dopuszczonym naciskiem  11.5 tony
  6. przewoźnik posiada licencję wspólnotową  lub inne uprawnienie do przewozu międzynarodowego.

 

[ czytaj całość ... ]
Złoty Pas 2015
2015-11-06

Od 10 lat staraniem redakcji Towary-Niebezpieczne oraz TSL organizowany jest konkurs „ZŁOTY PAS”, który ma za zadanie zwiększanie świadomości uczestników operacji transportowych w zakresie mocowania ładunków. Tegoroczna edycja poświęcona była promowaniu popranego stosowania pasów. W dalszym ciągu bardzo często w powszechnym myśleniu spotykamy się z myleniem pojęć oraz wieloma mitami na temat stosowania pasów, co nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa. W tym roku partnerami badania były Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. Tegoroczne wręcznie nagrody miało miejsce na tragach TRANS-Poland w dniu 5 listopada 2015 r.

[ czytaj całość ... ]
Zaproszenie na Złoty Pas 2015
2015-10-23

W dniach od 4 do 6 listopada 2015 r. w Warszawskim Centrum Expo XXI obędzie się III edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TransPoland. W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja

LOGISTICS NETWORKING – TRANSPORT CHEMII I TOWARÓW ADR

Konferencje organizuje TSL-Manager

Zapraszamy do rejestracji! 

 

Logistics Networking – Skuteczność Działania w Grupie a Bezpieczeństwo Transportu Chemii

Konferencja adresowana jest głównie do logistyków oraz producentów chemii. Mamy nadzieję, że uda się nam pobić świetny wynik frekwencji w zeszłym roku i liczymy na to, że w konferencja udział weźmie 250-300 zaproszonych gości. W  tym roku udział wezmą już tradycyjnie również przedstawiciele organów kontrolujących bezpieczeństwo w Polsce oraz wybitni naukowcy związani z tematyką nauk o bezpieczeństwie.

Miejsce: WARSZAWA

Termin: 5 listopada 2015, godz. 10:00-16:30
Adres: Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, sala konferencyjna C – 1p

Program ramowy

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 09:40 Współpraca, a bezpieczeństwo, Dariusz Kardas, TSL Manager

09:40 – 10:00 Znaczenie działalności TDT dla bezpieczeństwa funkcjonowania branży TSL, Dariusz Bakalarski, Kierownik Wydziału Techniki Transportowego Dozoru Technicznego

10:00 – 10:20 Port Gdański, bezpieczeństwo, kompleksowość i kompetencja, Dorota Raben, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

10:20 – 10:40 Procedury skonteneryzowanego transportu ładunków niebezpiecznych drogą morską, Mirosława Klas,Wydział Taktyki i Dowodzenia, Akademia Marynarki Wojennej

10:40 – 11:00 Zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych w transporcie kontenerowym, Filip Czerwiński, Cordstrap

Przerwa Kawowa

11:20 – 11:40 Lobbying for the econmic makroregion Elbe/Oder – working for better logistic-networks, Henning Finck, Przedstawiciel przy Bundestagu Izba Handlowa w Hamburgu, Unia Izby Łaby i Odry KEO

11:40 – 12:00 Chemia między nami – Zarządzanie ryzykiem w

magazynie chemicznym, Mateusz Barycza, Key Account Sales Manager, Grupa Raben

12:00 – 12:20 DB Schenker Rail Spedkol – Bezpieczeństwo jako synergia, Tomasz Iwański, Prezes Zarządu, DB Schenker

12:20 – 12:40 Transport żółtego fosforu z Kazachstanu do Europy Zachodniej drogą kolejową, morską i drogową. Rola spedytora kolejowego w bezpiecznej organizacji transportu, Aleksandra Röhricht, Dyrektor Zarządzający, Ermefret

12:40 – 13:00 Seveso III – Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Marek Różycki, MDRK

13:00 – 13:20 Najwyższa jakość produktu, a najwyższe standardy bezpieczeństwa, Mariusz Bakun, Dyrektor Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Caparol Polska

13:20 – 13:40 Nowe standardy bezpieczeństwa jako szansa na rozwój, Arkadiusz Badowski, Pełnomocnik Zarządu, EkoNip

13:40 – 14:00 Zwiększenie poziomu wypełnienia kontenerów morskich – ryzyka, oszczędności, wyzwania, Wojciech Rokicki, Dyrektor Operacyjny, Smart Project

Złoty Pas 2015 (Pokaz mocowania ładunku oraz wręczenie nagrody Złoty Pas odbędzie się na przestrzeni targowej)

14:00 – 14:30 Pokaz bezpiecznego mocowania ładunku w kontenerze, Marek Różycki, MDRK i Filip

Czerwiński, Cordstrap

14:30 – 14:45 Wręczenie nagrody Złoty Pas 2015, Dariusz Kardas, MDRK

40 – lat ADR w Polsce – Od historii ku przyszłości

15:00 – 15:10 Bezpieczeństwo w Logistyce, Wprowadzenie Redaktora Naczelnego kwartalnika „Bezpieczeństwo w Logistyce”, Dariusz Kardas

15:10 – 15:30 Dariusz Bakalarski, Transportowy Dozór Techniczny

15:30 – 15:45 dr Krzysztof Grzegorczyk, Transportowy Dozór Techniczny

15:45 – 16:00 Kierunki rozwoju przepisów – kolejne 40 lat? Marek Różycki, MDRK

16:00 – 16:30 Wręczenie nagród i podsumowanie, Marek Różycki, Dariusz Kardas, Stowarzyszenie ETOS

Rejestracja

Niniejsza rejestracja upoważnia do darmowego uczestnictwa zarówno w KONFERENCJI jak i w TARGACH.
Oddzielna rejestracja nie jest wymagana.

[ czytaj całość ... ]
¦‹«12345»›¦ strona 1 z 5
 Nasze akcje
2017-11-29
Współpraca z programem "NA OSI"
[ czytaj całość ]
2013-05-23
Mocowanie optymalne
[ czytaj całość ]
[zobacz wszystkie nasze akcje]
 Polecamy
box_sklep_kierowcy.pngbox_towaryniebezpieczne.pngbox_reach.jpg